UDT, TDT czy WDT – kompetencje jednostek dozoru technicznego

Pod pojęciem dozoru technicznego znajdują się działania, których celem jest bezpieczna praca urządzeń technicznych. Dozorem technicznym w Polsce zajmują się 3 jednostki: UDT – Urząd Dozoru Technicznego, TDT – Transportowy Dozór Techniczny oraz WDT – Wojskowy Dozór techniczny. Jakie są kompetencje jednostek dozoru technicznego?

W artykule dowiesz się:

 • Co to jest UDT i jaki jest zakres jego działania
 • Urządzenia, jakie podlegają pod UDT
 • Co to jest TDT – zakres działania i uprawnień
 • Co to jest WDT, urządzenia oraz zakres działa Wojskowego Dozoru Technicznego
 • Poznasz wszelkie kompetencje jednostek dozoru technicznego
 • I wiele więcej! Zapraszamy do lektury poniżej

 

Kompetencje jednostek dozoru technicznego – jakie są?

Jednostki odpowiadające za dozór techniczny prowadzą zróżnicowane działania, które nakierowane są na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych stwarzających ryzyko dla zdrowia lub życia człowieka, środowiska i mienia.

Kompetencje jednostek dozoru technicznego to w szczególności prowadzenie badań technicznych urządzeń, dozór, przeprowadzanie egzaminów dla ich operatorów i wydawanie uprawnień – zaświadczeń kwalifikacyjnych potrzebnych do ich konserwacji i obsługi.

Głównym dokumentem regulującym działanie jednostek dozoru technicznego jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Jakie są szczegółowe kompetencje jednostek dozoru technicznego? Poniżej prezentujemy ich zakres oraz urządzenia podlegające dozorowi konkretnych jednostek.

UDT – Urząd Dozoru Technicznego

Centrala Urzędu Dozoru Technicznego mieści się w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 34. UDT ma też oddziały terenowe i biura zlokalizowane w całym kraju.
Urząd Dozoru Technicznego podlega ministrowi zajmującemu się sprawami gospodarki.

Zakres działania UDT obejmuje w szczególności:

 • Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących dozoru technicznego,
 • Sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
 • Wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego,
 • Tworzenie projektów warunków dozoru technicznego oraz norm opisujących zasady bezpiecznego działania urządzeń technicznych,
 • Inicjowanie i popularyzowanie działań zmierzających do bezpiecznej pracy z urządzeniami technicznymi i podnoszenia kwalifikacji producentów i użytkowników urządzeń technicznych,
 • Przygotowywanie programów kursów dla osób, które obsługują i konserwują urządzenia techniczne,
 • Wydawanie i kontrolowanie kwalifikacji osób, które produkują, badają, naprawiają, modernizują, obsługują i konserwują urządzenia techniczne,
 • Uznawanie laboratoriów prowadzących badania urządzeń technicznych.

Dozorowi technicznemu przez UDT podlegają urządzenia techniczne wskazane w Ustawie, z wyłączeniem tych, które podlegają dozorowi jednostek specjalistycznych.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu przez UDT, zaliczają się:

 • Urządzenia ciśnieniowe – między innymi instalacje zbiornikowe, zbiorniki, instalacje kotłowni, kotły, rurociągi przesyłowe i technologiczne,
 • Urządzenia bezciśnieniowe – zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do magazynowania substancji ciekłych zapalnych, żrących, trujących,
 • Urządzenia do transportu bliskiego – między innymi dźwigi budowlane, osobowe i towarowe, podesty ruchome przejezdne, wiszące i masztowe, suwnice, żurawie stacjonarne i samojezdne, wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe), schody ruchome,
 • Urządzenia służące do odzyskania par paliwa.

UDT zajmuje się większością urządzeń technicznych, przykładowo używanych podczas prac budowlanych, montażowych, magazynowych, produkcji.

TDT – Transportowy Dozór Techniczny

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego mieści się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 125. Urząd ma też oddziały terenowe w całym kraju.
Transportowy Dozór Techniczny podlega ministrowi zajmującemu się sprawami transportu.

Zakres działania TDT jest podobny do zakresu działania UDT, ale obejmuje on również:

 • Sprawowanie dozoru technicznego nad określonymi rodzajami urządzeń, nad którymi nie sprawują dozoru UDT, WDT,
 • Wydawanie świadectw dopuszczających pojazdy do przewożenia wybranych rodzajów materiałów niebezpiecznych.

Do urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu przez TDT, zaliczają się w szczególności:

 • Urządzenia techniczne stosowane w obszarze kolejowym,
 • Koleje linowe osobowe i towarowe,
 • Wyciągi narciarskie,
 • Zbiorniki używane podczas ruchu drogowego, kolejowego i w żegludze śródlądowej,
 • Urządzenia techniczne używane na statkach morskich,
 • Urządzenia techniczne używane w portach, między innymi w bazach przeładunkowych.

Wśród urządzeń podlegających dozorowi technicznemu przez TDT znajdują się więc głównie transportowe urządzenia techniczne. Wśród nich są też zwykłe i specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do których zaliczają się podesty ruchome.

WDT – Wojskowy Dozór techniczny

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego mieści się w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 26. Urząd ma też delegatury w kilku miastach w Polsce.
Wojskowy Dozór Techniczny podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

Zakres działania WDT obejmuje przede wszystkim:

 • Prowadzenie dozoru technicznego nad określonymi urządzeniami,
 • Wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,
 • Wydawanie świadectw dopuszczających pojazdy do przewożenia określonych typów materiałów niebezpiecznych.

Dozorowi przez WDT podlegają urządzenia używane w jednostkach organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej oraz w przedsiębiorstwach, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.

Do urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu przez WDT, zaliczają się głównie:

 • Urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe – zbiorniki, kotły, wytwornice acetylenu, rurociągi,
 • Urządzenia do transportu bliskiego – żurawie, dźwigi, dźwigniki, przenośniki, podesty, suwnice, układnice, wózki.

Zatem WDT zajmuje się w szczególności urządzeniami technicznymi stosowanymi w Siłach Zbrojnych RP.

Wzajemne respektowanie uprawnień przez UDT, TDT i WDT

Na mocy porozumienia podpisanego przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego jednostki te wzajemnie uznają wystawiane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.
Oznacza to, że operatorzy, którzy mają nadane uprawnienia przez jedną jednostkę, na przykład UDT, mogą też obsługiwać urządzenia techniczne, za które odpowiada inna jednostka, na przykład TDT albo WDT.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 • Opublikowano: 20.09.2022

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń